Polityka prywatności

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

1) Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Remontowa Lighting Technologies SA w Gdańsku, ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk. Można się z nami skontaktować także:
– na adresy e-mail: rlt@rlt.rh.pl; sekretariat@rlt.rh.pl
– pod numerem telefonu: 58 520 74 29.

2) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do:
a) zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
b) wypełnienia obowiązków prawnych np. podatkowych i przechowywania dokumentacji – na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO;
c) wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO – w tym w celu:
– utrzymywania relacji handlowych
– promocji i marketingu produktów z naszej oferty
– prowadzenia analiz i statystyk dotyczących naszych działań
– ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
d) informowania o naszej ofercie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, sms) lub telefonicznie – na podstawie Państwa zgody tj. art. 6 ust.1 lit. a RODO.

3) Okres przechowywania danych osobowych
– Jeżeli podstawą przetwarzania jest umowa – dane przechowywane są przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany przepisami, nie krócej jednak niż przez czas trwania postępowań w celu realizacji roszczeń lub obrony przed nimi.
– Jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes – dane przechowywane są do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
– Jeżeli podstawę przetwarzania danych stanowi zgoda – dane przechowywane są do czasu jej wycofania.

4) Państwa uprawnienia
Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania swoich danych;
c) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu;
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli są przetwarzane na tej podstawie, co pozostaje jednak bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych do czasu wycofania zgody;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) Odbiorcy danych
Dane osobowe możemy przekazać następującym kategoriom odbiorców:
a) odpowiednim instytucjom publicznym – w zakresie ciążącego na nas obowiązku;
b) innym podmiotom np. prowadzącym działalność pocztową, kurierską, ubezpieczeniową, płatniczą, bankową – w zakresie niezbędnym do świadczonych nam usług;
c) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, w szczególności świadczącym nam usługi księgowe, prawne, konsultingowe, marketingowe lub IT – w zakresie niezbędnym do świadczonych nam usług.

6) Źródła danych
Uzyskujemy dane osobowe przede wszystkim od Państwa.
W przypadku danych podmiotów pozostających z nami w relacjach handlowych dane te możemy uzyskiwać także z Rejestru Przedsiębiorców KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, a dane reprezentantów lub przedstawicieli (obejmujące imię i nazwisko, stanowisko, funkcję, służbowy adres-e-mail i telefon) mogą pochodzić od tych podmiotów.

7) Cookies i inne technologie
Przy użyciu plików cookies oraz podobnych technologii w sposób automatyczny zbieramy informacje o Państwa aktywności na naszych serwisach internetowych obejmujące logowania oraz czas trwania sesji, co służy monitorowaniu korzystania z naszej oferty, tylko i wyłącznie dla naszych potrzeb statystycznych i poprawy jej jakości oraz funkcjonalności, a także przeciwdziałaniu nadużyciom.

8) Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

9) Brak automatycznych decyzji i przekazywania danych poza EOG
Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania, wywołujących skutki prawne wobec osób, których dane dotyczą lub w podobny sposób na nią wpływających.
Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

10) Zmiana polityki prywatności
Nasza polityka prywatności podlega regularnym przeglądom w celu jej poprawienia, uzupełnienia lub dostosowania do zmieniających się potrzeb.

Ostatnia aktualizacja miała miejsce: 9.12.2021

Informujemy, że w dniu 02.01.2024 nasza firma jest nieczynna. Prosimy o kontakt w środę.

Kindly inform that we are closed on January 2nd . Please contact us on Wednesday.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 1.05-3.05.2024 nasza firma jest nieczynna. Prosimy o kontakt w poniedziałek.

 

Kindly inform that on 1.05-3.05.2024 we have national holiday. Please contact us on Monday.